Lesvoorwaarden

Lesjaar
Het lesjaar is gebaseerd op 40 lesweken.

Lesdata
Muziekles wordt wekelijks en om de week gegeven.

Lesduur
Een muziekles (privé, duo en cursus) duurt een half uur.
(M.u.v. de BandCursus XL en Muziek 4 Kids, deze lessen duren één uur).

Vakanties
Muziekschool Nijkerk is gesloten tijdens de schoolvakanties, regio Midden Nederland. Bekijk hier overzicht lesdata.

Inschrijving
1) Inschrijving geschiedt middels het online inschrijfformulier.
2) Ben je jonger dan 21 jaar? Neem een kopie ID mee naar de eerste les.
3) De eenmalige inschrijfkosten zijn € 15,-.

Plaatsing
Zodra je inschrijfformulier bij ons binnen komt, ontvang je een mail voor het maken van een definitieve afspraak wat betreft de dag en tijdstip van de muziekles.

Instrumenten
De leerling dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van een instrument. Wij bieden de mogelijkheid een instrument te huren.

Betaling lesgeld
Het lesgeld wordt in 12 gelijke maandelijkse termijnen betaald middels automatische incasso. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft men Muziekschool Nijkerk toestemming om het lesgeld te incasseren. Het lesgeld kan, op verzoek, ook worden voldaan per eenmalige factuur. Bij niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting, behoudt Muziekschool Nijkerk zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt. Als een leerling later in het lesjaar instroomt, wordt het lesgeld naar evenredigheid aangepast.

Betaling cursusgeld
Geschiedt middels een eenmalige incasso voorafgaand aan de start van de cursus. Bij eventuele voortijdige beëindiging van een cursus wordt geen cursusgeld terugbetaald.

Strippenkaart 21+
De strippenkaart is geldig voor 4 of 8 privélessen van 30 minuten. De strippenkaart is na afgifte 1 jaar geldig en strikt persoonlijk. Na betaling, via automatische incasso, kunt u telkens een lesafspraak maken via de docent voor het door u gekozen instrument.

Afwezigheid leerling
Indien de leerling niet op de muziekles aanwezig kan zijn, dient dit vooraf rechtstreeks aan Muziekschool Nijkerk te worden gemeld. Deze muziekles kan niet worden ingehaald en wordt niet in mindering gebracht op het lesgeld. Bij ziekte van de leerling betaal je ten hoogste 4 lessen door.

Afwezigheid docent
Indien een docent afwezig is, zal de Muziekschool haar uiterste best doen om deze les te laten waarnemen door een vervanger. In het uiterste geval wordt een inhaalles aangeboden op een andere dag en tijdstip.

Opzegging
De opzegtermijn bedraagt 2 maanden. Opzegging kan alleen per email of schriftelijk en vóór de eerste van de maand.

Voortijdige opzegging
Indien de lessen vóór het einde van het lesjaar worden beëindigd wordt de laatste betaling o.b.v. het aantal genoten lessen, exact berekend en geïncasseerd. Deze kan per leerling verschillen.

Aansprakelijkheid
Muziekschool Nijkerk is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling/cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling/cursist.

Portretrecht
Foto’s en film die gemaakt worden tijdens de lessen en/of optredens kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Muziekschool Nijkerk. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de administratie van Muziekschool Nijkerk.

Auteursrecht
Muziekschool Nijkerk behoudt alle rechten die rusten op cursus- en lesprogramma’s, producten, beeld- en geluidmateriaal, publicaties, (les)materialen, (model)contracten, formats, composities en dergelijke die zijn gebruikt voor de uitvoering van de diensten. Geen van deze mogen derhalve zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Muziekschool Nijkerk door de wederpartij worden vermenigvuldigd, geopenbaard, geëxploiteerd en/of aan derden gesteld worden.

Algemene voorwaarden
Bovenstaande algemene informatie is opgenomen als zijnde algemene voorwaarden van Muziekschool Nijkerk. En gedeponeerd onder nummer 56842864 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.